اطلاعیه


به تاسی از قرار قضایی نمبر (3) مورخ 17/01/1392 ریاست محترم دیوان رسیده گی به قضایای تجارتی ولایت هرات که به تخلیه و تجویز ملکیت حاجی غلام حضرت حکم صادر گردیده بود جهت تطبیق حکم ذریعه مکتوب شماره 1272 بر 1013 مورخ 1445/9/21 آمریت حقوقی هرات مواصلت ورزیده است قرار است ملکیت حاجی غلام حضرت و اقع ناحیه سوم شاروالی ولایت هرات از طریق داوطلبی و مزایده بفروش برسد اشخاض حقیقی و حکمی که خواهش خرید جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی (20) یوم به آمریت محترم حقوق ولایت هرات بسپارند، شرطنامه را ملاحظه و تامینات نقداً در جلسه اخذ میگردد. و اسامی حاجی غلام حضرت در روز جلسه حضور داشته باشند در غیر این صورت مسولیت بعدی متوجه خودش میباشد.

RECENT NEWS

بانک ملی افغان در نظر دارد سرور ها وسایل و ماشین آلات دیتابیس (Dr site) خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

1403-01-26

بانک ملی افغان در نظر دارد پرزه جات ماشین های ای تی خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

1403-01-26

به تاسی از قرار قضایی نمبر (3) مورخ 17/01/1392 ریاست محترم دیوان رسیده گی به قضایای تجارتی ولایت هرات که به تخلیه و تجویز ملکیت حاجی غلام حضرت حکم صادر گردیده بود جهت تطبیق حکم ذریعه مکتوب شماره 1272 بر 1013 مورخ 1445/9/21 آمریت حقوقی هرات مواصلت ورزیده است قرار است ملکیت حاجی غلام حضرت و اقع ناحیه سوم شاروالی ولایت هرات از طریق داوطلبی و مزایده بفروش برسد اشخاض حقیقی و حکمی که خواهش خرید جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی (20) یوم به آمریت محترم حقوق ولایت هرات بسپارند، شرطنامه را ملاحظه و تامینات نقداً در جلسه اخذ میگردد. و اسامی حاجی غلام حضرت در روز جلسه حضور داشته باشند در غیر این صورت مسولیت بعدی متوجه خودش میباشد.

1403-01-26