اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان دو باب دکاکین نمبر (D12 –D11) به مساحت مجموعی (۳۶.۹۹) مترمربع جایداد های خویش واقع گلبهار سنتر را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (۱۴) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد

RECENT NEWS

بانک ملی افغان در نظر دارد پرزه جات ماشین های ای تی خویش را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

2023-11-18

بانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه تهیه و تدارک فایروال سوفاز معه لایسنس که آفرگشایی آن بتاریخ 27/08/1402 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت نتورکینگ افغان اسکلز گروپ به مبلغ (2،334،482) دو میلیون سه صدو سی چهار هزارو چهار صدو هشتاد دو افغانی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت های اشتراک کننده و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل .آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائه نمایند

2023-11-18

بانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه تهیه و تدارک فایروال سوفاز معه لایسنس که آفرگشایی آن بتاریخ 27/08/1402 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت نتورکینگ افغان اسکلز گروپ به مبلغ (2،334،482) دو میلیون سه صدو سی چهار هزارو چهار صدو هشتاد دو افغانی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت های اشتراک کننده و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل .آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائه نمایند

2023-11-18