اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تا تهیه و تدارک یک پایه فایروال سوفاز معه لایسنس آن را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

RECENT NEWS

(( بانک ملی افغان به منظور استفاده موثر از ملکیت های خویش میخواهد بالای ملکیت این اداره واقع مقابل چمن حضوری ناحیه اول شهر کابل که مسمی به آپارتمانهای (6-7-8) بوده و به مساحت مجموعی (481) متر مربع میباشد یکباب تعمیر مطابق ماستر پلان شهری که دارای مشخصات ذیل باشد اعمار نماید 1- منزل تحتانی مخصوص پاکنگ وسایط 2-منزل اول دکاکین 3- منزل دوم برای نماینده گی بانکها 4- منازل بعدی برای دفاتر شرکت های واجد شرایط که خواهان تهیه نقشه های معیاری تعمیر مذکور باشند آفر های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (14) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند، پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد))

2023-11-01

(( بانک ملی افغان به منظور استفاده موثر از ملکیت های خویش میخواهد بالای ملکیت این اداره واقع مقابل چمن حضوری ناحیه اول شهر کابل که مسمی به آپارتمانهای (6-7-8) بوده و به مساحت مجموعی (481) متر مربع میباشد یکباب تعمیر مطابق ماستر پلان شهری که دارای مشخصات ذیل باشد اعمار نماید 1- منزل تحتانی مخصوص پاکنگ وسایط 2-منزل اول دکاکین 3- منزل دوم برای نماینده گی بانکها 4- منازل بعدی برای دفاتر شرکت های واجد شرایط که خواهان تهیه نقشه های معیاری تعمیر مذکور باشند آفر های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (14) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند، پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد))

2023-11-01

بانک ملی افغان دو باب دکاکین نمبر (D12 –D11) به مساحت مجموعی (۳۶.۹۹) مترمربع جایداد های خویش واقع گلبهار سنتر را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد های متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (۱۴) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد

2023-11-01