اطلاعیه بانک ملی افغان


بانک ملی افغان در نظر دارد تا تهیه و تدارک یک پایه سرور معه لایسنس آن را از طریق داوطلبی باز تهیه نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

RECENT NEWS

اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان در نظر دارد تا تهیه وتدارک دو پایه فایروال سیسکو را از طریق داوطلبی بازتهیه وتدارک نماید. اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند ازتاریخ نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

2023-03-11
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان در نظر دارد تا تهیه و تدارک یک پایه سرور معه لایسنس آن را از طریق داوطلبی باز تهیه نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

2023-03-11
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان در نظر دارد تا تهیه و تدارک 16 عدد انورتر را از طریق داوطلبی باز تهیه و تدارک نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

2023-03-11