اطلاعیه بانک ملی افغان


طبق قوانین و مقررات د افغانستان بانک، معلومات هؤیتی مشتریان (KYC) باید سال یک مرتبه تجدید گردد، در صورتیکه معلومات مورد نیاز شما در جریان یک سال تجدید نگردیده باشد، لطف نموده به یکی از نزدیکترین نمایندگی های بانک ملی افغان مراجعه نموده و معلومات خویش را تجدید نمائید تا از ارائه خدمات عالی بانک ملی افغان بصورت بهتر مستفید شوید.

د افغانستان بانک د اصولو او مقرراتو له مخې، د پېرودونکو پېژندپاڼې باید په کال کې یو ځل تجدید شي، که ستاسو د پېژندپاڼې معلومات د یو کال په اوږدو کې نه وي تجدید شوې، نو؛ مهرباني وکړئ د افغان ملي بانک تر ټولو نږدې څانګې ته مراجعه وکړئ او خپله پېژندپاڼه تجدید کړئ ترڅو د افغان ملي بانک له غوره چوپړتیاوو څخه برخمن شئ.

According to Da Afghanistan Bank rules, customers are required to update their KYC FORM once a year, if your identity information form is not updated, then please visit the nearest branch of Bank-e-Millie Afghan (BMA), so to make sure you are receiving the smooth banking services.

RECENT NEWS

اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه حفظ و مراقبت سرورها و ماشین آلات دیتابیس که آفرگشایی آن بتاریخ 22/04/1401 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت خدمات معلوماتی و ارتباطی تکنالوژی مایکروسیتمس به مبلغ (1702366.666) افغانی معادل (19224.92) دالر امریکایی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت ها و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائه نمایند.

2022-07-31
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان بعد از طی مراحل تدارکاتی پروژه قرطاسیه باب و رنگ های پرنتر و کاپیر که آفرگشایی آن بتاریخ 28/04/1401 دایر گردیده بود در نظر دارد تا با شرکت عنایت محمدی لمیتد به مبلغ (4175038) چهار میلیون یک صدو هفتادو پنج هزارو سی و هشت افغانی عقد قرارداد نماید. اشخاص حقیقی ، شرکت ها و موسسات که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتواند اعتراض خویش را الی یک هفته بعد از نشر اعلان طوری کتبی توام با دلایل آن به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع جاده ابن سینا طبق حکم ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارائه نمایند.

2022-07-31
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان یک قطعه زمین به مساحت (۹۹۰) متر مربع جایداد خویش واقع روشان مینه شهر جلال آباد را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد. اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق یکی از جریده رسمی الی مدت (۲۱) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع شهر جلال آباد بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد

2022-07-31