اطلاعیه بانک ملی افغان


محترم فواد ولد محمد سعید با ارایه مبلغ(۲۰۰۰۰) بیست هزار افغانی ماهوار میخواهد یکباب گدام معه ساحه پیشروی آن به مساحت (۱۰۰۰) مترمربع ملکیت بانک ملی افغان واقع شهر مزارشریف را که در مجلس داوطلبی برنده گردیده بود برای مدت سه سال به کرایه بگیرد. اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را بالا تر از نرخ فوق داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق جراید رسمی الی مدت (۱۴) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع شهر مزار شریف بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد

RECENT NEWS

اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان در نظر دارد تا حفظ و مراقبت سرور ها و ماشین آلات (AMC) خویش را از طریق داوطلبی باز تهیه و تدارک نماید . اشخاص حکمی، شرکت ها و موسسات که علاقه تهیه و تدارک آنرا داشته باشند از نشر اعلان الی (21) یوم به مدیریت عمومی خدمات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات مراجعه نموده شرطنامه را اخذ نمایند

2022-04-12
اطلاعیه بانک ملی افغان

بانک ملی افغان یکباب تعمیر سه منزله که دارای پنج اطاق می باشد به مساحت (۱۲۵۰) فت مربع جایداد خویش که در منطقه (Cambridge Court. 210 Shepherds Bush Road-London-W6 7NJ 12) شهر لندن کشور انگلستان موقعیت دارد را از طریق داوطلبی به کرایه میدهد. بنا اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد متذکره را داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت (۲۱) یوم کاری به مدیریت عمومی املاک و اشتراکات بانک ملی افغان واقع ابن سینا وات کابل افغانستان بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد.

2022-04-12
اطلاعیه بانک ملی افغان

محترم فواد ولد محمد سعید با ارایه مبلغ(۲۰۰۰۰) بیست هزار افغانی ماهوار میخواهد یکباب گدام معه ساحه پیشروی آن به مساحت (۱۰۰۰) مترمربع ملکیت بانک ملی افغان واقع شهر مزارشریف را که در مجلس داوطلبی برنده گردیده بود برای مدت سه سال به کرایه بگیرد. اشخاص،شرکت ها و موسسات واجد شرایط که خواهش به کرایه گرفتن جایداد مذکور را بالا تر از نرخ فوق داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان از طریق جراید رسمی الی مدت (۱۴) یوم کاری به نماینده گی بانک ملی افغان واقع شهر مزار شریف بسپارند،شرطنامه را ملاحظه پول حق الاشتراک غیر قابل برگشت و تضمین نقدآ اخذ میگردد

2022-04-12