سویفت بانک ملی افغان

حواله های صادره خارجی
انتقال کمیشن
حد اقل 45 دالر وحد اعظم - 3000 دالر 0.175%
حواله هاي وارده خارجی
از 1 الی 5,000 (دالر,یورو, پوند و اسعاردیگر) رایگان
5,001 - 50,000 (دالر,یورو, پوند و اسعاردیگر) 30 (دالر,یورو, پوند و اسعاردیگر)
50,001 - 100,000(دالر,یورو, پوند و اسعاردیگر) 50 (دالر,یورو, پوند و اسعاردیگر)
100,001 - 300,000 (دالر,یورو, پوند و اسعاردیگر) 130 (دالر,یورو, پوند و اسعاردیگر)
بیشتر از 300,000 (دالر,یورو, پوند و اسعاردیگر) 250 (دالر,یورو, پوند و اسعاردیگر)

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
USD 68.68 67.48
EUR 77.84 74.24
GBP 88.55 83.75
آخرین اپدیت Jun-24- 2017