بانک گرنتی جهت اخذ پیشپرداخت

یک نوع تضمینی که بازگشت پیش پرداخت را تایید نموده در صورتیکه جناح دریافت کننده این چنین پرداخت در انجام بخش قرارداد مربوط موفق نباشد. این تضمینات جهت بسیج سازی قرارداد صادر میگردند.

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط بانک ملی افغان میباشد

اسعار فروش خرید
USD 68.70 67.50
EUR 77.72 74.12
GBP 88.31 83.51
آخرین اپدیت Jun-22- 2017