امضای تفاهمنامه میان بانک ملی افغان وپوهنتون تعلیم وتربیه

about bma Bank-e-Millie Afghan


امضای تفاهمنامه میان بانک ملی افغان وپوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی. حال تمام کارمندان و محصلین پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی میتوانند ازسهولت ها وخدمات ما در نقاط مختلف کشور مستفید گردند.

© Copyright 2016 Bank-E-Millie Afghan

Currency Selling Buying
USD 69.25 68.05
EUR 82.70 78.60
GBP 90.94 85.80
Last Updaed : Aug-16- 2017