امضای تفاهمنامه میان بانک ملی افغان وپوهنتون تعلیم وتربیه

about bma Bank-e-Millie Afghan


امضای تفاهمنامه میان بانک ملی افغان وپوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی. حال تمام کارمندان و محصلین پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی میتوانند ازسهولت ها وخدمات ما در نقاط مختلف کشور مستفید گردند.

© Copyright 2016 Bank-E-Millie Afghan

Currency Selling Buying
USD 68.68 67.48
EUR 77.84 74.24
GBP 88.55 83.75
Last Updaed : Jun-24- 2017