تخلیه مارکیت تجارتی گلزاد

about bma Bank-e-Millie Afghan


مارکیت تجارتی گلزاد ملکیت محترمان محمد داود و محمد اشرف ولدان محمد عارف واقع شهرارا ناحیه دوم شهر کابل که به تضمین قرضه محمد داود و محمد اشرف گلزاد نزد بانک ملی افغان گذاشته شده بود ومعیاد قرضه بدون تصفیه بسر رسیده بود الیوم به اساس حکم محکمه توسط هئیت موظف از لوی څارنوالی، نماینده حقوق کابل، نماینده ناحیه دوم، نماینده ولایت کابل و نماینده امنیت ملی تخلیه گردید. درجریان تخلیه جایداد ریس و هئیت ورهبري بانک ملی افغان محترم احمد جاوید وفا که نیز حضور داشت از طرف اشخاص غیر مسول بالای هئیت و ریس بانک ملی افغان فیر نموده که خوشبختانه به کسی اسیب نرسیده و اشخاص مسلح توسط مسولین حوزه دستگیر گردیده اند.

© Copyright 2016 Bank-E-Millie Afghan

Currency Selling Buying
USD 69.51 68.31
EUR 82.44 78.84
GBP 90.71 85.91
Last Updaed : Aug-21- 2017