اطلاعیه بانک ملی افغان

about bma Bank-e-Millie Afghan


بانک ملی افغان یک تعداد از پالیسی ها و اسناد خویشرا که به زبان انگلیسی تحریر شده است میخواهد به یکی از زبان های ملی ترجمه نماید. اشخاص و یا دارالترجمه های که به لغات و اصطلاحات اقتصادی و بانکی بلدیت داشته وخواهش ترجمه اسناد مورد نظر را به زبان دری داشته باشند درخواست های خود را از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز به مدیریت عمومی خدمات در مرکز بانک ملی افغان بسپارند، شرطنامه را مطالعه گرده میتوانند ترجمه اسناد بعد از ارایه نمونه و عقد قرار داد صورت خواهد گرفت.

© Copyright 2016 Bank-E-Millie Afghan

Currency Selling Buying
USD 69.25 68.05
EUR 82.70 78.60
GBP 90.94 85.80
Last Updaed : Aug-16- 2017