توزیع مواد درسی برای لیسه ملی ناشنوایان افغانستان

about bma Bank-e-Millie Afghan


به سلسله کمک های قبلی اینک باز هم مدیریت عمومی بانک ملی افغان در حضورداشت محترم احمد جاوید وفا رییس هیئت عامل این بانک به تعداد 300 عدد بکس مکتب ، 1000 عدد کتابچه و 600 دانه قلم وپنسل توزیع گردید.

© Copyright 2016 Bank-E-Millie Afghan

Currency Selling Buying
USD 69.25 68.05
EUR 82.70 78.60
GBP 90.94 85.80
Last Updaed : Aug-16- 2017